Apollo and the Muses, Nicolas Poussin

Apollo and the Muses, Nicolas Poussin

Size: 197×125 cm
Medium: oil, canvas